Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 02/09/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασ/σης κ. Γ. Μπαλάφα
- κ. Κ. Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
- Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις


Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου: «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν καταθέτει τις τροποποιήσεις - συμπληρώσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου, στοχεύοντας στην λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους σε θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τροποποιήσεις - συμπληρώσεις άρθρων
Άρθρο 15. Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών.

Θεωρούμε πολύ θετικό το άρθρο αυτό που αφορά στην ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών.
Θα θέλαμε όμως να επεκταθεί το ανωτέρω θετικό μέτρο και στο επίπεδο των Δήμων για την πιο άμεση και αποτελεσματική προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Ως εκ τούτου προτείνουμε τη διαμόρφωση του άρθρου 15 ως εξής:

«Άρθρο 15. Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών και των Δήμων.

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου οργανώνεται και λειτουργεί, χωρίς απαραίτητα τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αυτοτελές γραφείο για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υπαγόμενο απευθείας στον Περιφερειάρχη ή στο Δήμαρχο αντίστοιχα, με κύρια αρμοδιότητα το συντονισμό της υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα το ως άνω αυτοτελές γραφείο έχει αρμοδιότητα τη μελέτη και προώθηση μέτρων εξασφάλισης της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα και άλλων διευκολύνσεων των ΑμεΑ, την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων όπως ΑμεΑ, μετανάστες και Ρομά, τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα, τη μέριμνα για σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή του Δήμου, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα με φορείς και εκπροσώπους των ΑμεΑ και των άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή και με φορείς που ασχολούνται με τα ως άνω θέματα.

Επίσης, αρμοδιότητες του ως άνω αυτοτελούς γραφείου μπορούν να είναι και οι εξής:

- Κατάρτιση Περιφερειακού ή Δημοτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας των Περιφερειών και των Δήμων (π.χ. στο χωροταξικό σχεδιασμό - δεδομένου ότι μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών συγκεντρωμένων στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες και ιδιαίτερα επίπονες για τους πολίτες με αναπηρία μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο - ή/και στο σχεδιασμό προσβάσιμων μεταφορικών συστημάτων γενικού πληθυσμού και ταυτόχρονα μικρών ευέλικτων εξειδικευμένων συστημάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία κ.λπ.).

- Διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου. Οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων (πυρκαγιές κ.λπ.) έχουν αναδείξει σε ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο την πολιτική προστασία γενικά και ιδιαίτερα την πολιτική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Επιβάλλουν, δε, πλέον το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία τόσο σε επίπεδο προληπτικής ενημέρωσης και ανάπτυξης μεθόδων ειδοποίησης όσο και στο επίπεδο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, με απόφασή του, δύναται να ορίζει ως αναπληρωτή του εντεταλμένο Περιφερειακό ή Δημοτικό Σύμβουλο αντίστοιχα, για τη διαχείριση των θεμάτων και αρμοδιοτήτων του ως άνω γραφείου».

Άρθρο 37. Απόσπαση - Μετάταξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π. με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις.

Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η ρύθμιση για την απόσπαση ή μετάταξη των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται σε Κ.Ε.Π. που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, αλλά θεωρούμε ότι το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να γίνει 50%, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ν.2643/98 που αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία προστατεύει άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Ως εκ τούτου ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής:

«Υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα»

Άρθρο 38. Πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία

Κρίνεται ευνοϊκή η πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, αλλά θεωρούμε ότι το ποσοστό αναπηρίας για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να γίνει 50%, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο ν.1648/86 όσο και ο ν.2643/98 που αφορούν στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία προστατεύουν άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Ως εκ τούτου ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής:

«Από την ρύθμιση του άρθρου 36 του ν. 4250/2014, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι, είτε οι ίδιοι, άτομα με αναπηρία ή γονείς, σύζυγοι και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/1986 και του ν. 2643/1998 στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και εν γένει εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, όπως και οι γονείς, σύζυγοι, κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις, στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο. Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».

Άρθρο 51. Πιστοποιητικό υγείας διοριζόμενου

Με το παρόν άρθρο καταργείται η παράγραφος (2) του άρθρου 14 του ν. 3584/2007, που αναφέρει: «η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές..».

Εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας με την αντικατάσταση των Υγειονομικών Επιτροπών από γιατρούς, διότι οι εν λόγω Επιτροπές διασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα από τις ατομικές κρίσεις γιατρών.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την παράλειψη του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 110. Κοινωνικές συνεργασίες Ο.Τ.Α.

Ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο ως εξής:
«Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με τους εξής συνεργαζόμενους φορείς: α) με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), β) με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή οικείες οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., γ) με σωματεία που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. δ) φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον η έδρα ή το παράρτημα του συλλόγου ή του φορέα είναι εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων.
Επιπρόσθετα ζητούμε την τροποποίηση της παρ.3β περ.11 του άρθρου 94 του ν.3852/10, του ονομαζόμενου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και συγκεκριμένα την τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των γραμματίων είσπραξης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., των σωματείων που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συγκεκριμένοι φορείς μέχρι την ψήφιση και ισχύ του ν.3852 κατέθεταν τα παραστατικά τους σε αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, με ένα απλοποιημένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των δαπανών και έγκρισης των γραμματίων είσπραξης. Μετά την ψήφιση του ν. 3852/1010 η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στους Δήμους της Χώρας στην έδρα εκάστου φορέα, απαιτώντας πλέον όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και των Ατόμων με Αναπηρία, να υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία των φιλανθρωπικών οργανώσεων του Ν.Δ. 1111/1971, χωρίς να διαχωρίζουν τους συνδικαλιστικούς φορείς από τους φιλανθρωπικούς, στους οποίους μάλλον στόχευε η διάταξη του άρθρου 94. Είναι αδιανόητο οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία ή γονέων και κηδεμόνων αυτών να ταυτίζονται με τις οργανώσεις που διέπονται από ένα διάταγμα της χούντας.
Ως εκ τούτου, ζητάμε την επαναφορά της διαδικασίας που ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 3852/2010.
Άρθρα 121 και 122

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα των εργαζόμενων με αναπηρία να μπορούν να χρησιμοποιούν, όπως κάθε άλλος εργαζόμενος, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του δημοσίου όταν η θέση εργασίας το απαιτεί, εφόσον σύμφωνα με:

- την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,

- την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

και κατ' επιταγή των απαιτήσεων:

- του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...»,

- των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,

- της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

-των εδαφίων στ) και ζ) της παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016) σύμφωνα με τα οποία η «Μονάδα Δ ́ - Παρακολούθησης και αξιολόγησης» της Γενικής Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής: «(στ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 'Προσβασιμότητα' της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων. (ζ) Πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργατου Δημοσίου και στα ψηφιακά έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» [..]»,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:

1. στο άρθρο 121 να προστεθεί νέα παράγραφος στ) μετά την παρ. ε) στην οποία να αναφέρεται το εξής: «στ) το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibly Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας "ΑΑ" που αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ή όπως άλλως η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει».
2. στο άρθρο 122 να προστεθεί νέα παράγραφος 2 μετά την παρ.1 στην οποία να αναφέρεται το εξής: «2) Η βάση δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α. θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibly Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας "ΑΑ" που αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ή όπως άλλως η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει».

Άρθρο 127. Στρατηγική Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την αναπηρία, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν είτε να είναι μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είτε λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,

β) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της έχει επικυρώσει με τον ν.4074/2014 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει, «4. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες [...] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,

γ) η στρατηγική διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Κοινωνικής Οικονομίας αφενός δεν πρέπει να δημιουργεί νέα εμπόδια στα άτομα με αναπηρία, αφετέρου οφείλει να προωθεί τόσο τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας όσο και τις γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προσβασιμότητα, η μη διάκριση κ.λπ.),

δ) οι φορείς τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αποδειχτεί ότι αδυνατούν να εξειδικεύουν κατά περίπτωση και να ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας σε στρατηγικές, πολιτικές, μέτρα και προγράμματα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της συμμετοχής του τριτοβάθμιου οργάνου του αναπηρικού κινήματος της χώρας, ήτοι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο ζήτημα της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στην «Επιτροπή για τη Διασύνδεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και ως εκ τούτου την συμπλήρωση της παρ. 3 ως ακολούθως:

«3. Η Επιτροπή αποτελείται από:
§ Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρο [...]
§ Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
§ Τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
§ Δύο (2) εκπροσώπους φορέων της κοινωνικής οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
§ Δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων με εξειδίκευση στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Δ.& Α.Δ. » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis