Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 21/11/2016

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• κα Ο. Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
• Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σχεδίου νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις»


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσε τη συμπερίληψη κάποιων ευνοϊκών ρυθμίσεων στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις» αναφορικά με την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ωστόσο με το παρόν σας υποβάλλει προτάσεις που βασίζονται σε πάγια αιτήματα του εθνικού αναπηρικού κινήματος, οι οποίες ζητούμε, ενόψει της αυριανής συζήτησης (22.11.2016) στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου προκειμένου τα άτομα με αναπηρία -που αυτήν την περίοδο λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό- να διευκολυνθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως άλλωστε προβλέπει το σύνταγμα της χώρας και η εθνική μας νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις μας ανά άρθρο έχουν ως ακολούθως:
Α. Άρθρο 4 - Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι σύμφωνα με:
-την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
-το άρθρο 10 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ....»,
-το εδάφιο θ της παρ. 1 του άρθρου 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α'/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων οφείλουν: [...] θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο»,
-την παρ. 2 του άρθρου 12 «Θετική δράση και ειδικά μέτρα» του προαναφερθέντος ν.3304/2005 , «2. Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία»,
και δεδομένου ότι μεταξύ των «εύλογων προσαρμογών» περιλαμβάνονται οι μεταθέσεις και αποσπάσεις,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την εξαίρεση των προσώπων της περίπτωσης γ) και της περίπτωσης δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος, από τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο ΕΣΚ που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
Β. Άρθρο 6 - Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας
Η παρ. 2 του άρθρου 6 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«2. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή [...] ....εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο 'Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού' (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας», στη βάση των απαιτήσεων:
-των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,
-της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
Γ. Άρθρο 11 - Συνυπηρέτηση υπαλλήλων
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής μας νομοθεσίας για παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία, όπως ήδη προαναφέρθηκε στο άρθρο 4, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει, όταν πρόκειται για πρόσωπα της περίπτωσης γ) και της περίπτωσης δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος, η αίτηση και η απόσπαση να εξετάζεται και να πραγματοποιείται αντίστοιχα, κατά προτεραιότητα.

Δ. Άρθρο 12 - Απόσπαση
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής μας νομοθεσίας για παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία, όπως ήδη προαναφέρθηκε στο άρθρο 4, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει, τα πρόσωπα της περίπτωσης γ) και της περίπτωσης δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις των παρ. 8 και 11 του άρθρου 12.

Ε. Άρθρο 13 - Μετάταξη σε άλλη Υπηρεσία
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής μας νομοθεσίας για παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία, όπως ήδη προαναφέρθηκε στο άρθρο 4, η παρ. 3 του άρθρου 13 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«3. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη πριν παρέλθει η διετία: α) από το διορισμό, β) από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση την αμοιβαία μετάταξη, και τη μετάταξη σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής καθώς και τη μετάταξη για λόγους αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης».
Στ. Άρθρο 14 - Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής μας νομοθεσίας για παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία, όπως ήδη προαναφέρθηκε στο άρθρο 4, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:

-τα πρόσωπα της περίπτωσης γ) και της περίπτωσης δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 25 να εξαιρεθούν από την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 14.

-η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«3. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο και εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους διατυπώνεται γνώμη για την αποδοχή ή την απόρριψή τους, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλόλητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, την ύπαρξη αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου».
Ζ. Άρθρο 25. Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/1994
Θεωρούμε πολύ θετικές τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με τις οποίες δικαιώνεται ένα πάγιο και πολύχρονο αίτημα του αναπηρικού κινήματος σχετικά με τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και σε εποχικές θέσεις εργασίας. Ωστόσο αυτά που αιτούμαστε είναι τα εξής:

-τη συμπλήρωση της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 -ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και λάθη κατά την εφαρμογή της- ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) [...]».
-τη συμπερίληψη των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών μεταξύ των φορέων της παραγράφου 2 και την αύξηση της ποσόστωσης για δικηγόρο ή ειδικό επιστήμονα με αναπηρία, ήτοι ως ακολούθως:
«2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α' 28), προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής:
8. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α ́ και β ́ βαθμού, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.2643/1998 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
β) ένα δικηγόρο με αναπηρία, ή έναν ειδικό επιστήμονα με αναπηρία της κατηγορίας ΠΕ Νομικών, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) δικηγόρους.»
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη,
Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα δίκαια αιτήματά μας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Δ.& Α.Δ. » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σχεδίου νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis