Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 23/05/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Ξανθό, Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Π. Πολάκη, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κ. Π. Γιαννουλάτο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής


Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς Σπανίων Παθήσεων και άλλες διατάξεις»


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας -βάσει του Ν.2430/1996 (Αρ. ΦΕΚ 156 Α΄/10.07.1996)- ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς Σπανίων Παθήσεων και άλλες διατάξεις». Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφό μας υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr 

Δεδομένου ότι η χώρα μας επικύρωσε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της με ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο μέρος του εθνικού θεσμικού της δικαίου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση Συμβατότητας με την προαναφερθείσα Σύμβαση.
Ακολουθεί παράθεση των προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ επί του Σχεδίου Νόμου κατ' άρθρο.
Στο Άρθρο 1, σημείο α.(i) της παραγράφου 2 να συμπληρωθεί ως εξής: (βλ. έντονη πλάγια γραμματοσειρά)
(i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που η ίδια προτείνει. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας έναν (1) εκπρόσωπο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις ασθενών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σύλλογοι και ενώσεις ασθενών, έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου των συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι αυτοί.
Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στο Άρθρο 1, σημείο β (i) της παραγράφου 2 να συμπληρωθεί ως εξής: (βλ. έντονη πλάγια γραμματοσειρά)
(i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που η ίδια προτείνει. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας, (i) έναν (1) εκπρόσωπο των Γονέων ή Κηδεμόνων των Παιδιών και Εφήβων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν τα δευτεροβάθμια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στο Άρθρο 4, σημείο (ζ) της παραγράφου 2, να συμπληρωθεί ως εξής: (βλ. έντονη πλάγια γραμματοσειρά)
(i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που η ίδια προτείνει. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Το.Ψ.Υ. και ορίζονται από αυτούς, με τον αναπληρωτή του.
Το άρθρο 7, παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη πλάγια γραμματοσειρά): Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) συστήνεται πενταμελής Τομεακή Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Το άρθρο 7, παρ. 3 να τροποποιηθεί ως εξής: (βλ. έντονη πλάγια γραμματοσειρά): Τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ορίζονται για μια πενταετία και απαρτίζονται από έναν ψυχίατρο με τον αναπληρωτή του, έναν κοινωνικό λειτουργό με τον αναπληρωτή του, έναν νομικό με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με αναπληρωτή του έναν εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ή αδελφών και έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ με τον αναπληρωτή του. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.).
Τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που εκπροσωπούν την Ομοσπονδία ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τους συλλόγους και τις ενώσεις ασθενών, τα δευτεροβάθμια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών και την Ε.Σ.Α.μεΑ καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα.
Τα μέλη της επιτροπής δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος νόμου.

Στο Άρθρο 24, παράγραφος 1 να προστεθεί σημείο ια ως εξής: (βλ. έντονη πλάγια γραμματοσειρά)
[...] ια. Έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ με τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς Σπανίων Παθήσεων και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis